Opis projektu


Przedmiotem wsparcia w programie CEF Telecom eInvoicing 2016-3 jest wdrażanie europejskiego standardu elektronicznej faktury w administracji  publicznej i przystosowanie systemów obsługi elektronicznej zamówień publicznych do wymagań nowych przepisów (m.in. odbiór, przetwarzanie oraz przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych), usprawnienie procesów realizacji zamówień oraz obniżenie kosztów ich obsługi, w tym eliminacja faktur papierowych.

Bezpośrednim celem projektu nr 2016-PL-IA-0106 jest przystosowanie techniczno-organizacyjne Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Miasta Poznań do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych od wybranych dostawców, w tym adaptacja standardów e-fakturowania w systemach informatycznych obu instytucji publicznych oraz uruchomienie na rzecz obu instytucji publicznych elektronicznego kanału przekazywania faktur elektronicznych. Przekazywanie e-faktur od dostawców odbywa się z wykorzystaniem usług platformy elektronicznego fakturowania PEF działającej zgodnie ze standardami i w infrastrukturze stowarzyszenia OpenPEPPOL.

Projekt "European cross-border e-invoice in local public procurement" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

ZLECENIODAWCA / ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Komisji Europejskiej CEF Telecom eInvoicing 2016-3 realizowany przez agencję INEA, na zasadach konkursowych, finansowanie CEF - 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość projektu 560 589 EUR, w tym dofinansowanie 420 442 EUR.

CZAS REALIZACJI

Sierpień 2017 – luty 2019

Konsorcjum projektowe:

Instytut Logistyki i Magazynowania – koordynator i doradca projektu
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – podmiot publiczny do odbioru e-faktur
QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – dostawca systemu IT w MPiT
Miasto Poznań – podmiot publiczny zobowiązany do odbioru e-faktur
COIG S.A. – dostawca systemu IT Miasta Poznania
MPK w Poznaniu Sp. z o.o. – dostawca usług dla Miasta Poznania

Osiągnięte korzyści

 

» Bezpośrednie wsparcie (elektronizacja) procesów odbierania i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez konsorcjantów - jednostki administracji publicznej (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Miasto Poznań) oraz wsparcie dostawców usług i rozwiązań (QNT, COIG) we wdrażaniu standardów e-faktury określonych Dyrektywą 2014/55/UE.

» Wypracowanie metodyki wdrażania obowiązku dyrektywnego wraz z wymaganymi standardami dokumentów elektronicznych, która będzie stanowiła model referencyjny wdrożeń w jednostkach publicznych w Polsce.

» Wprowadzenie do obrotu w Polsce europejskich standardów e-fakturowania (obejmujących nie tylko faktury, ale cały cykl transakcyjny w handlu). Brak tych standardów w Polsce powodował niewielkie zaawansowanie polskiej gospodarki w obszarze biznesowej komunikacji elektronicznej, obniżając jej konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Wykorzystanie rezultatów projektu

 

» Wykorzystanie metodyki i doświadczeń w późniejszym wsparciu wdrażania odbioru e-faktur w dowolnej jednostce publicznej w Polsce.

» Wykorzystanie wdrożonych standardów B2G także w relacjach B2B oraz wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu e-fakturowania.

» Obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania metod elektronicznej współpracy B2G i B2B dzięki rozwojowi wystandaryzowanych narzędzi IT (powstanie nowych firm IT i rozszerzenie działalności istniejących, wzrost ich konkurencyjności).

» Wykorzystanie przez COIG i QNT technicznych rezultatów projektu w komercyjnych wdrożeniach nowych rozwiązań w innych jednostkach publicznych oraz prywatnych.

Przyłącz się do nas!Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 

cef@ilim.poznan.pl

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.